วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:39 น.รายงานข่าวจากฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อบางฉบับ และในสื่อสังคมออนไลน์ว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติ“ยื่นศาลล้มละลาย” นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยขณะนี้แผนฟื้นฟูของบริษัทฯ อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการฟื้นฟูต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ามติคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข่าวที่นำเสนอแต่อย่างใด

 

"การบินไทย" ชี้แจงด่วน! ปฏิเสธข่าว ยื่นศาลล้มละลาย

 

"การบินไทย" ชี้แจงด่วน! ปฏิเสธข่าว ยื่นศาลล้มละลาย