เป็นเรื่องราวที่หลายคนกำลังให้ความสนใจ ซึ่งล่าสุดทาง สสจ.นนทบุรี ร่อนหนังสือว่า ด่วนที่สุด

ที่นบ.๐๐๓๒.๐๔

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐ กุมภาพันธ์2563

 

 

เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เรียน ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า ผอ.รผช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่งและหัวหน้ากลุ่มงานทุกงานในสสจ.

ด้วยขณะนี้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 พบมีการระบาดและมีรายงาน

ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 34 ประเทศ 2เขตบริหารพิเศษและเรือ Damond Pinces ที่เข้าจอดท่าญี่ปุ่น

สสจ.นนทบุรี ร่อนหนังสือด่วน ถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งจังหวัด

จากข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนผู้ปวย 79,702 ราย มือาการรุนแรง 11,567 ราย และเสียชีวิต 2,626 ราย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

ดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระหรวงสารารณสุข

        เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊าและสิงคโปร์ ควรกักตัว 14 วัน (และขอให้ติดรามรายชื่อ

ประเทศเสี่ยงที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม)

  2.ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรงดเดินทาง

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส โสภณพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 

 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๑๓,๑๒๔

โทรสาร ๐ ๒๙๕๐ ๓๐๗๑ ต่อ ๑๑๙