เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 - นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด ว่า ภายหลังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดพื้นที่ประกาศอนุญาตให้ครอบครองและเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 58/2 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 และเร่งเสนอร่างกฎกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิดในพื้นที่ประกาศดังกล่าว โดยให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับแนวทางการเสนอกฎหมายยกเลิกพืชกระท่อม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

          เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันพื้นที่ ต.น้ำพุ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่ป.ป.ส. ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศอนุญาตให้ครอบครองพืชกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัยการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ “ต้นแบบ” สำหรับการประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ให้เสพและครอบครองพืชกระท่อมได้ โดยไม่เป็นความผิด สำหรับการขยายพื้นที่ จะมีเกณฑ์เบื้องต้นโดยพิจารณาจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมจะมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล การครอบครอง การเสพ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยแสดงความประสงค์เพื่อขอให้ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมสำรวจความพร้อม เพื่อการเสนอออกประกาศอนุญาตให้พื้นที่ที่ประชาชนในท้องที่ สามารถเสพและครอบครองพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดได้ต่อไป

 

          “ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิด และสำนักงาน ป.ป.ส. จะจัดทำคู่มือการเตรียมการ ให้สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับแนวนโยบายใหม่ในการจัดการปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ให้ดำเนินนโยบายลดความเป็นอาญาของยาเสพติดที่จะมีผลต่อการลดความแออัดของเรือนจำ” นายนิยม กล่าว