12 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ "นายศรีสุวรรณ จรรยา" เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมชาวบ้านผู้ผลิตยาเส้น เดินทางมายื่นฟ้อง "รมว.สาธารณสุข" และ "คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ" เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2  เรื่องใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 

 

 

"นายศรีสุวรรณ" เปิดเผยว่า การฟ้องคดีดังกล่าวเนื่องจาก มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง หรือซองยาเส้นแบบเรียบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.63 ซึ่งมุ่งหวังลดแรงจูงใจในการบริโภค และแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บนซองยาเส้นเป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายนั้น

 

เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการมัดมือชก บังคับให้ซองยาเส้นพิมพ์สำเร็จจากถุงพลาสติกอย่างเดียวเท่านั้น เป็นการปิดกั้นและทำลายอาชีพพับฉลากซองยาเส้นที่เน้นใช้แรงงานคนมากกว่า ทำให้คนเหล่านี้ต้องตกงานลงทันที โดยไม่มีมาตรการรองรับ ซึ่งมีแรงงานที่อยู่ในอาชีพนี้หลายพันคน อีกทั้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นการย้อนแย้งต่อนโยบายลดเลิกการใช้ถุงพลาสติกของรัฐบาลโดยตรงอีกด้วย

 

นอกจากนั้น การบังคับให้ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพข้างซองถึง 10 แบบ โดย 2 ใน 10 แบบเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะนำรูปเด็กนักเรียนและรูปหน้าบุคคล มาใช้เป็นสื่อบนหน้าซองด้วยเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 , พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ม.420 และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย

 

"ที่สำคัญการออกประกาศกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามที่รัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 ม.77 บัญญัติไว้"

 

"นายศรีสุวรรณ" กล่าวอีกว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และตัวแทนชาวบ้าน ที่มีอาชีพพับซองยาเส้น จึงได้เดินทางมายื่นฟ้อง รมว.สาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนการออกประกาศดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป โดยในการยื่นฟ้องครั้งนี้ได้มีคำขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาด้วย