เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 พร้อมกล่าวปาฐกถา “บทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมือง ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ตอนหนึ่ง ว่า

 

         ในวันนี้เป็นถือเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกในพิธีการเปิดการศึกษา ซึ่งความสำคัญที่มีผลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของความมั่นคง เพราะทั้งหมดคือความมีเสถียรภาพของประเทศ วิทยาลัย วปอ. เป็นสถาบันทางการศึกษามั่นคงสูงสุดของประเทศ สร้างการช่วยกันระดมความคิดและเป้าหมายที่แตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ตนหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ และเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

          นายกฯ กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ต้องยึดการสร้าง 3 สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญสูงสุด ไปเป็นแกนหลักของประเทศ นำการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งตนคิดว่าทุกประเทศให้ความสำคัญกับคำว่าชาติ ประกอบด้วยประชาชน แผ่นดิน ผืนน้ำ อากาศทั้งหมด มีวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้เคียงกันมีความเป็นอยู่ที่ยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน