เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 - ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงฯ ในระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พ.ย. 2562 เพื่อให้การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงกลาโหมในภาพรวมต่อไป

 

          นอกจากนั้น ยังให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ เพิ่มการใช้สื่อต่างๆ ในสังกัดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของกองทัพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงภารกิจ ตลอดจนผลงานของกระทรวงกลาโหมในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน