เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 17.05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

           โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญและฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย

 

'โป๊ปฟรานซิส'เข้าเฝ้า'ในหลวง-พระราชินี'ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ

 

'โป๊ปฟรานซิส'เข้าเฝ้า'ในหลวง-พระราชินี'ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ

 

'โป๊ปฟรานซิส'เข้าเฝ้า'ในหลวง-พระราชินี'ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ

 

'โป๊ปฟรานซิส'เข้าเฝ้า'ในหลวง-พระราชินี'ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ