เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2562 ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค หรือ ความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยร่วมต้อนรับ 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา จีน เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว และ 1 องค์กรระหว่างประเทศคือ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC) เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและการรับมือความท้าทายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดแถบลุ่มน้ำโขง ที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเป็นจำนวนมาก 

 

ไทย จับมือประเทศลุ่มน้ำโขง คุมเข้มยาเสพติด

 

         การประชุมความร่วมมือดังกล่าว จะมีการรับรองปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งเป็นการประกาศและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดผลกระทบจากยาเสพติดในอนุภูมิภาค อีกทั้ง 6 ประเทศสมาชิกจะร่วมรับรองแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Sub-regional Action Plan on Drug Control: SAP) ฉบับที่ 11 ที่ปรับปรุงเนื้อหา พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกๆ มาตรการ ทั้งการป้องกัน การปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายยาเสพติดโลกที่คำนึงถึงสุขภาพ สวัสดิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเป้าหมายวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ค.ศ. 2030 โดยเน้นแผนงานหลัก 4 ด้าน ได้แก่

 

ไทย จับมือประเทศลุ่มน้ำโขง คุมเข้มยาเสพติด

 

          1. ยาเสพติดและสุขภาพ (Drugs and Health) 2. ความร่วมมือด้านการปราบปราม (Law Enforcement Cooperation) 3. ความร่วมมือด้านกฎหมายและอาญา (Legal and Judicial Cooperation) และ 4. การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน (Sustainable Alternative Development)

 

ไทย จับมือประเทศลุ่มน้ำโขง คุมเข้มยาเสพติด

 

          การประชุมภายใต้ความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู (Mekong MOU) นี้จึงเป็นโอกาสดีในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทย จะประกาศเจตนารมณ์ในการควบคุมยาเสพติดในเวทีนานาชาติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

 

          การประชุมภายใต้ความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู สามารถติดตามรายละเอียดและผลการประชุม ได้ที่ Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด https://www.facebook.com/ONCB.TH