เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62 - เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

 

ด้วยสำนักงานศาลปกครองแจ้งว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายกิตดนัย ธรมธัช ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ กิตดนัย ธรมธัช พ้นจาก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด