วันที่ 28 ก.ค. 62 - เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ความว่า