เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบ 9 กรรมการสรรหา ส.ว.และ 2 เจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาส.ว. ตามบทเฉพาะกาล ม.269(1) ซึ่ง คสช.จะต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นส.ว. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แต่ปรากฏว่ารายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.ที่เปิดเผยออกมานั้น ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างไร อีกทั้งกรรมการเหล่านั้นจำนวนถึง 5 คนที่มีชื่อได้รับการเสนอให้เป็นส.ว. นอกจากนั้นยังมีเครือญาติของคณะกรรมการอีกหลายคนก็ได้รับการเสนอชื่อด้วย

               นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำและการใช้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบกับอาจฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของ พ.ศ. 2561 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 บัญญัติ ด้วยเหตุดังกล่าว  จึงยื่นคำร้องเพื่อไต่สวน สอบสวน เอาผิดคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด รวมทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรักษาการ ผอ.กองอารักษ์ฯ ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่ยอมนำหนังสือคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 มาประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบตามกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การลงโทษที่เหมาะสมต่อไป