รัฐสภา - 13 มิถุนายน 2562 -น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อประเด็นที่มีผู้ไม่เห็นด้วยที่ กมธ.ฯ เตรียมพิจารณาเพิ่มจำนวนคณะกมธ. สามัญ ประจำสภา จากเดิม 35 คณะ ไปเป็น 36 - 38 คณะ ว่า เป็นความเห็นส่วนบุคคล แต่การพิจารณาเพิ่มจำนวน กมธ.ฯ หรือไม่นั้น ขณะนี้ที่ประชุมยังพิจารณาไม่ถึงหมวดดังกล่าว อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการประชุมของกมธ.​จะพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและยึดหลักข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วน ขณะที่ความคืบหน้าของการประชุมนั้น อยู่ระหว่างพิจารณาหมวดว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน (วิปฯฝ่ายค้าน) เบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าควรเป็นอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในการแต่งตั้งประธานวิปฝ่ายค้านหรือไม่ และได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม
         น.ส.ธณิกานต์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดขอบหมวดที่ 3 ว่าด้วยวิธีการประชุม ข้อ 12 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ให้การประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผย 2. ต้องจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุม และ 3. ช่องทางการถ่ายทอด และเพื่อให้สอดรับกับการรับชมของประชาชนในยุคปัจจุบัน เบื้องต้นจะกำหนดการถ่ายทอดผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมที่ระบุให้ถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เท่านั้น.