royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวด่วน

พล.อ.ประยุทธ์ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 - 13:44 น.
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี,ประยุทธ์
Shares :
เปิดอ่าน 4,655 ครั้ง

'พล.อ.ประยุทธ์' รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี


         ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
         จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       ชวน หลีกภัย
       ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ