22 พ.ค. 61 - พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องในวันครบรอบ 4 ปีการยึดอำนาจ ของ คสช. ว่า ที่ประชุมไม่ได้หารือ หรือกล่าวถึงการทำงานครบรอบ 4 ปีของ คสช. มีเพียงความตั้งใจที่อยากให้เยาวชนไทยถูกปลูกฝังค่านิยมไม่โกง โดยสั่งการไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดหลักสูตรต่อต้านการโกง เพื่อสอนให้นักเรียนนักศึกษารู้ว่าการโกงไม่ใช่แค่เรื่องการทุจริตหรือคอรัปชั่นเท่านั้น และต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก.

 

          พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบผ่านสถาบันการศึกษา มี 5 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 2.หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด 3.หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ

 

          4.หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช.บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 5.หลักสูตรโค้ช โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต โดยแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 4 ชุดวิชา คือ 1.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2.ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3.Strong : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4.พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

          "นายกฯ สั่งการในที่ประชุม ครม.ว่าการทุจริตมีหลายรูปแบบ และไม่อยากให้มองว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียว เพราะแม้แต่เรื่องการขึ้นราคาสินค้า การแซงคิว หรือการขับรถไปแทรกก็ถือเป็นการทุจริตสิทธิคนอื่น นายกฯ ยังสั่งให้รายงานเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดูรายละเอียดให้ครบทุกด้าน และจัดเวลาเป็นหน่วยกิจเสริม" พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว.