"ปาล์มน้ำมัน"เป็นพืชที่ต้องการน้ำในปริมาณมาก การจะปลูก"ปาล์มน้ำมัน"ให้ได้ผลผลิตดีนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกการใช้พันธุ์ที่ดีและเหมาะกับสภาพพื้นที่ การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว การจัดการน้ำใน"สวนปาล์มน้ำมัน"ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดให้"ปาล์มน้ำมัน"มีผลผลิตมากหรือน้อยเนื่องจากปริมาณและการกระจายตัวของฝนในปัจจุบันมีความแปรปรวนไม่แน่นอน

 

ดังนั้นการให้น้ำในสวน"ปาล์มน้ำมัน"จึงมีความจำเป็นมากกับสถานการณ์ดินฟ้าอากาศในปัจจุบันหากต้น"ปาล์มน้ำมัน"ขาดน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาของตาดอกตัวเมียลดลงทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำ

 

  "แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน"ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ ด้วยระบบ"น้ำอัจฉริยะ "

 

 

"แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน"ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ ด้วยระบบ"น้ำอัจฉริยะ "

 

นายมานพ จี๋คีรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่"ปาล์มน้ำมัน"ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้เห็นความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน เนื่องจากบ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุมีน้ำท่วมขัง ดินเป็นกรดและดินทรายจัด ฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร

 

แต่ฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเดิมนั้นเกษตรกรได้มีการปลูก"ปาล์มน้ำมัน"แบบต่างคนต่างทำ ขาดความรู้ในการจัดการสวนส่งผลให้"ปาล์มน้ำมัน"มีผลผลิตต่อไร่ต่ำ มีค่าเฉลี่ยเพียง 2 ตัน/ไร่/ปี เท่านั้น

 

"แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน"ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ ด้วยระบบ"น้ำอัจฉริยะ "

 

ต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงและผลผลิตต่ำ ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ราย พื้นที่ 1,000 ไร่และตนได้นำแปลง"ปาล์มน้ำมัน"ของตนเองจำนวน 5 ไร่ ทำเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบในการนำระบบน้ำอัตโนมัติมาใช้ใน"สวนปาล์มน้ำมัน"

 

"แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน"ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ ด้วยระบบ"น้ำอัจฉริยะ "

 

โดยควบคุมการให้น้ำด้วยแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ต้น"ปาล์มน้ำมัน"จึงได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอทำให้ได้ผลผลิตสูงถึง 4.5 ตัน/ไร่/ปี สูงกว่าผลผลิตทั่วไปถึง 2 ตัน/ไร่/ปี

 

"แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน"ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ ด้วยระบบ"น้ำอัจฉริยะ "

 

นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ในปี 2563 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 5,234,137 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 4,883,014 ไร่ ผลผลิตรวมกว่า 14 ล้านตัน มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 319,951 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 4,514,338 ไร่

 

จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูก 1,155,435 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดชุมพร พื้นที่ 860,265 ไร่ และจังหวัดกระบี่ พื้นที่ 797,430 ไร่ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันมีแปลงใหญ่"ปาล์มน้ำมัน" จำนวน 233 แปลง พื้นที่รวม 248,200 ไร่ เกษตรกร จำนวน 14,414 ราย

 

ดังนั้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในแปลงใหญ่เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องส่งเสริมให้แปลงใหญ่ได้นำมาพัฒนาปรับใช้กับกลุ่มของตนเองและขอชื่นชมนายมานพ จี๋คีรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ได้เป็นต้นแบบนำนวัตกรรมระบบน้ำอัจฉริยะมาใช้ในแปลงปาล์มน้ำมัน ทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น

 

เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้มาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตาม

 

หากมีเกษตรกรท่านใดสนใจอยากไปดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประธานแปลงใหญ่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-1837809 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส เบอร์โทรศัพท์ 073-532221