"กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น" รางวัลที่ 1 ระดับเขตภาคตะวันออกโดดเด่นการรวมกลุ่มสืบทอดภูมิปัญญา บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีแบบแผน จับต้องได้ ทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติพร้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านได้ สสก.3 จ.ระยอง ขยายผลทุกอำเภอให้มีกลุ่มยุวเกษตรกร หวังพัฒนาผู้สืบทอดภาคการเกษตรอย่างครบวงจร

 

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า สำนักงานฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลการคัดเลือกรางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 

"กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)ดีเด่นระดับเขต ปี 64 รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา"
 

 

"กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)ดีเด่นระดับเขต ปี 64 รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา"

 

กลุ่มยุวเกษตรกรแห่งนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 34 คน กลุ่มมีแนวคิดให้สมาชิกได้เรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านเคหกิจเกษตร การวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากร สมาชิกกลุ่มเรียนรู้และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้

 

"กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)ดีเด่นระดับเขต ปี 64 รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา"

 

อีกทั้งสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผน มีการประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและมีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มยุวฯ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว  การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การทำไข่เค็ม การทำปุ๋ยหมัก

 

"กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)ดีเด่นระดับเขต ปี 64 รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา"

 

โดยผลผลิตผักและไข่ไก่นำไปจำหน่ายให้โรงอาหารของโรงเรียนและบุคคลภายนอก ส่วนไข่เป็ดนำไปทำไข่เค็ม กิจกรรมที่โดดเด่นซึ่งเป็นต้นแบบแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ และการทำไข่เค็ม โดยสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลที่บ้านของตนเอง

 

​“ขอสนับสนุนให้ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการกลุ่มยุวเกษตรกรให้เป็นต้นแบบอย่างน้อยอำเภอละ 1 กลุ่ม และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต และระดับประเทศในปีต่อ ๆ ไปและจากการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาองค์กรเกษตรกร(3 ก.)ที่ผ่านมาส่งผลให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอมีการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบอย่างน้อยอำเภอละ 1 กลุ่ม ทำให้แต่ละจังหวัดมีกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบมีความพร้อมด้านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงครบทุกอำเภอในภาคตะวันออกต่อไป” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 

 

"กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)ดีเด่นระดับเขต ปี 64 รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา"

 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตนเอง ตลอดจนเป็นเกษตรกรต้นแบบ

 

เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริงของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จด้านการประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรต่อไป

 

และในส่วนของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3 ก.)ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยให้ทุกอำเภอต้องพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ Young Smart Farmer อย่างน้อยประเภทละ 1 คน

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกร อย่างน้อยประเภทละ 1 กลุ่ม โดยในภาคตะวันออกมีกลุ่มยุวเกษตรกร ทั้งหมด 346 กลุ่ม