วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประธานการมอบนโยบายแนวทางการทำงานรับฟังปัญหา อุปสรรคและให้กำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมเยี่ยมชมโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

 

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวต้องร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการหารือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ

 

ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการทำงานร่วมกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดข้าว โดยแบ่งข้าวออกเป็น 5 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ข้าวเจ้าพื้นแข็ง และข้าวเหนียว

                   

 รองอธิบดีกรมการข้าว"ณัฏฐกิตติ์"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน"ศมข.ราชบุรี"

 

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์จะเริ่มต้นจากกรมการข้าว เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายหลังจากนั้นศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์ต่าง ๆ และสมาคมพ่อค้า ผู้ผลิตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์จะมารับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายไปทำการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายต่อไป

 

โดยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ไม่หยุดนิ่ง มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องชาวนาอย่างสุดความสามารถ

 

 รองอธิบดีกรมการข้าว"ณัฏฐกิตติ์"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน"ศมข.ราชบุรี"

 

แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

 รองอธิบดีกรมการข้าว"ณัฏฐกิตติ์"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน"ศมข.ราชบุรี"

 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะต้องมีความสามัคคีกันในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในการทำงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

 

 รองอธิบดีกรมการข้าว"ณัฏฐกิตติ์"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน"ศมข.ราชบุรี"