20 พ.ย.63 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางไปเป็นประธาน Kick Off วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 299 ราย เนื้อที่ 3,200 ไร่ พร้อมพบปะเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

 

                             "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                            "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                              "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ้ำหม้อ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อตรวจดูความคืบหน้า และรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ก่อนที่จะได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้างฝายน้ำลาวบ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาที่มีเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น และลงดูพื้นที่ที่ประชาชนเสนอเรื่องขอก่อสร้างแหล่งน้ำ ที่ ม.3 บ้านสบบง งบประมาณก่อสร้างประมาณ 85 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 

                                "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                              "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                           "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                              "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                               "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                                    "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร

 

                                    "ธรรมนัส"  Kick off เกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 จ.พะเยา พร้อมรับปัญหาของเกษตรกร