เกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในรูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน ที่วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งดำเนินการส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2562 มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 16 จาก 1 หมื่นไร่เป็น 6 แสนไร่ จึงกำหนดเป้าหมายใหม่ให้เติบโตร้อยละ 25 เพื่อรองรับต่อตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกที่มีการขยายตัวต่อเนื่องที่มีมูลค่าตลาดทะลุ 3.5 ล้านล้านบาท

เกษตรอินทรีย์ กับความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ บนวิถีชีวิตใหม่(New Normal)