ด้วยทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง การเกษตรของประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นการทำงานเชิงรุก ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ โดยหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญคือ การกำหนดให้”เกษตรอัจฉริยะ”เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

               "เกษตรอัจฉริยะ" หนึ่งในคำตอบเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรไทย

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคต ตลอดจนบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ