1 ต.ค.2563  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีส่งและรับมอบงานจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งต่อจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรววงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกษียณอายุในปีนี้  โดยมี คณะผู้บริหาร  ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


    

สำหรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการชลประทาน จากโรงเรียนการชลประทาน รุ่นที่ 35 ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกรมชลประทาน สังกัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 33 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน
    

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ เคยได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 และจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ ประจำปี 2562
    

 

นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ