ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน การเพิ่มรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจะได้รับที่ดิน 4 – 5 ไร่โดยเฉลี่ย

 ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ทาง ส.ป.ก. พัทลุงจึงวางแนวทางในการพัฒนาไว้ 3 ประการ คือ 1. การพัฒนาคน 2. การพัฒนาสถาบันครอบครัว และ3. การพัฒนากลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร ด้วยโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร  3. โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และ4. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
 

                      รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4 – 01 แก่พี่น้องเกษตรกรพัทลุง

รมช.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 130 ราย พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาเพื่อต่อยอดและขยายพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม โดยประสานความร่วมมือกับเกษตรกรท้องถิ่นและส่วนราชการในทุกระดับในการดำเนินงานแบบบูรณาการ
 ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินรวม 11 อำเภอ พื้นที่ประมาณ 234,132 ไร่ พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 232,068 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 28,078 ราย จำนวน 40,548 แปลง เนื้อที่ประมาณ 211,221 ไร่ ประกอบด้วย ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 27,468 ราย 39,584 แปลง 210,574 ไร่ และที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 610 ราย 964 แปลง 647 ไร่

                     รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4 – 01 แก่พี่น้องเกษตรกรพัทลุง

                    รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4 – 01 แก่พี่น้องเกษตรกรพัทลุง