วันที่ 4 กันยายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 16 ราย 20 แปลง เนื้อที่รวม 81-1-23 ไร่ ใน อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา กล่าวต้อนรับ และนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
 จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ได้มอบโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินภายใน อ.เกาะคา และ อ.วังเหนือ จำนวน 2โครงการ ภายใต้งบประมาณ  101,800 บาท ให้กับผู้ใหญ่บ้านแม่ไฮ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ และมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน 8 กลุ่ม ที่ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร ปลูกข้าวโพด และทำนา วงเงิน 960,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มเลี้ยงโคบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา จ.ลำปาง พร้อมทั้งเดินทางไปดูพื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง ระบบส่งน้ำของกรมชลประทาน และเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการแก้มลิงสบต๋ำ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 

               รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมมอบสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรลำปางได้รับผลกระทบโควิด-19

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ได้เดินทางมามอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับพี่น้องชาวลำปางในวันนี้ ซึ่งหนังสือดังกล่าวนอกจากจะให้สิทธิ์ในการมีที่ดินทำกินแล้ว ยังส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร ตนรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมามอบให้กับทุกคนถึงที่ในวันนี้ ทำให้พี่น้องไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองให้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาส่งเสริมอาชีพและดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวเกาะคาและชาวลำปางทุกคน รวมถึงได้เริ่มต้นโครงการฝายชะลอน้ำ ช่วยอนุรักษ์น้ำสำหรับใช้และทำการเกษตร พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และมอบเงินสินเชื่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาลุกขึ้นยืนและก้าวไปข้างหน้าต่อได้อีกครั้ง ขอขอบคุณทุกคน หน่วยราชการทุกหน่วยที่มีส่วนทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาได้

                 รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมมอบสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรลำปางได้รับผลกระทบโควิด-19
สำหรับเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 676,183ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการ 284,055 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 39,247 ราย 56,540 แปลง เนื้อที่ 251,709 ไร่ โดย ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ยังมิได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกร และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีความสุข