29 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแสดงผลงาน “การยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พื้นที่ภาคกลาง) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สาธารณชน และเพื่อขยายผลการสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

 

 

ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย "วทน." สู่ตลาดระดับประเทศดร.นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงการอุดมศึกษา ว่า “การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำผลงานวิจัยและกระบวนการ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ทั้งในประเทศ และระดับสากล โดยเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม”

 

ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย "วทน." สู่ตลาดระดับประเทศ

 


นางดารนี  ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมว่า “กิจกรรมการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดจัดกิจกรรมฯ จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 

 

ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย "วทน." สู่ตลาดระดับประเทศ


กิจกรรมที่ 1: การแสดงผลงานและขยายผลการตลาดสำหรับผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 30 ผลงาน กำหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนามาทดสอบตลาด และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย "วทน." สู่ตลาดระดับประเทศ

 

 

กิจกรรมที่ 2: การสัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์สินค้าสำหรับผู้ประกอบการเพื่อรับมือกับยุค New Normal” โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. จำนวน 40 ผู้ประกอบการ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563

 

ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย "วทน." สู่ตลาดระดับประเทศ

 


กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีความตั้งใจอันดีที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพความพร้อมของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและการพัฒนาการตลาด เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ