วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จํานวน 60 ราย เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ ณ ศาลาอนุสรณ์ราชประชาสมาสัยฯ ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นโดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานและ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้การต้อนรับ
พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลตนมีความยินดีกับเกษตรกรทุกท่านและขอฝากถึงพี่น้องที่ ได้รับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้วทุก ๆ ท่าน รวมไปถึงที่ได้รับในวันนี้ เมื่อท่านได้รับที่ดินจากรัฐบาลไปแล้วก็ ขอให้รักษาและทําประโยชน์อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ นอกจากนี้รัฐบาลยังช่วยเหลือและสนับสนุนท่านต่อไป ไม่ว่าจะในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จําเป็นเป็น การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ รวม ไปถึงการตลาดและการแปรรูป เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับที่ทํากินไปแล้วนั้นมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่มั่ง คั่ง และสามารถอยู่ในที่ดินได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน
 

             รองนายกฯ ประวิตร มอบ ส.ป.ก. 4-01 เกษตรกรขอนแก่น

ร้อยเอกธรรมนัส เสริมว่า สําหรับจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดขอนแก่น มีแผนการดําเนินการจัดที่ดินรวมทั้งสิ้น 950ราย 5,000 ไร่ ดําเนินการไปแล้ว 1,117 ราย แบ่งเป็นที่ดินทํากินในการประกอบเกษตรกรรมและพื้นที่สําหรับอยู่อาศัยรวม 1,257  แปลง 8,563 ไร่ ซึ่งได้สั่งการ ให้ ส.ป.ก. จะได้เร่งดําเนินการต่อไป

            รองนายกฯ ประวิตร มอบ ส.ป.ก. 4-01 เกษตรกรขอนแก่น

             รองนายกฯ ประวิตร มอบ ส.ป.ก. 4-01 เกษตรกรขอนแก่น