“วีรศักดิ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี จัดประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ “เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง”  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากวิกฤต COVID – 19 และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในภาคการเกษตรคาดว่าการประชุมระดมสมองครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของประเทศไทยหลังวิกฤต   โควิด-19 ยุติลงอย่างแน่นอน

 

"วีรศักดิ์" เปิดประชุมระดมสมองหาแนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตร จากวิกฤต COVID – 19

 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการ ประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ “เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง”  ว่าได้มอบหมายให้ไอทีดีทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหา อุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจการเกษตรและอาหาร ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง นอกจากนั้น การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศยังวางเป้าหมายใหญ่ คือ เตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจในภาคการผลิตและการบริโภคในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 

 

 

"วีรศักดิ์" เปิดประชุมระดมสมองหาแนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตร จากวิกฤต COVID – 19

 

“ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังวิกฤตโควิด-19 ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ไอทีดีประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ“เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง” โดยเชิญผู้ประกอบการ และผู้แทนภาครัฐและเอกชน กว่า 100 ราย อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัดและบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อรับทราบถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเกษตรและอาหารจากวิกฤติ COVID – 19 และหาแนวทางในแก้ไขปัญหาเพื่อให้ภาคเอกชนปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรับฟังปัญหาของภาคเอกชนรวมถึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน และความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย และเพิ่มมาตรการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรให้พวกเขาได้อย่างไร” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย