วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานและศูนย์เพิ่มศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี ปฏิรูปที่ดิน 5 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานและศูนย์เพิ่มศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 120 ไร่ มีภารกิจดูแลที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด และที่ดิน ส.ป.ก. ที่ซื้อจากเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร สำหรับกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ห้องเย็นสำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร ยุ้งข้าวและโรงสีข้าว แปลงเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกเมล่อน การเลี้ยงโค-กระบือเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร 

 

              เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานและศูนย์เพิ่มศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของ ส.ป.ก. พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร นอกจากนี้จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์รองรับการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนปรับปรุงโรงเรือนเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้นำมาขยายพันธุ์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนตลอดไป

                เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานและศูนย์เพิ่มศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

               เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานและศูนย์เพิ่มศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา