29 ก.ค.63   นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)แถลงวันนี้(29ก.ค.) ว่า ตามที่ ”ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)เพื่อเดินหน้าโมเดล”เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” โดยตกลงใน ”5กรอบความร่วมมือ 4 เป้าหมาย 1แผน”  ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น ในการประชุมครั้งที่ 2 ของ ”กรกอ.”วันที่ 6สิงหาคม ที่จะถึงนี้ โดยจะพิจารณาแนวทางสร้างโอกาสในวิกฤติโควิดภายใต้แนวคิดส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยเป็นฟู้ดแฟคตอรี่ของโลก(โรงงานอาหารโลก)โดยปรับเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปิดตัวเองเป็นโรงงานผลิตอาหาร

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมกับศูนย์ AIC สมุทรปราการ ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน พบว่ามีโรงงานเอสเอ็มอี.จำนวนมากประสบภาวะขาดทุนและปิดกิจการจากพิษโควิด19 มีคนตกงานจำนวนมาก จึงเกิดความคิดร่วมกันว่าโลกกำลังเกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึ่งในการประชุมสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมด้วยได้แก่ หอการค้าไทย สภาผู้ส่งออก สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC)
  
 สำหรับ  5 กรอบ 4 เป้าหมายและ 1แผน ได้แก่ กรอบความร่วมมือด้าน”การผลิต การแปรรูป การตลาด เทคโนโลยีและโลจิสติกส์”เพื่อบรรลุเป้าหมาย 4 เพิ่มคือ”เพิ่มรายได้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มจีดีพี.ประเทศ และแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(EEC) 3จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยองบน 5 คลัสเตอร์ทางการเกษตรได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชพลังงาน คลัสเตอร์พืชสมุนไพรและคลัสเตอร์พืชมูลค่าสูงสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยุคโควิดเพื่อเร่งต่อยอดภาคเกษตรด้วยโมเดล”เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย”