สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำโดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายฉลอง แสงราษฎร์เมฆินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่าย พร้อมคณะตัวแทนสมาชิก ซึ่งปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน้า ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันนี้

                            ส.ป.ก.จับมือสภาเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร   

โดยสภาประชาชน 4 ภาค ขอให้ ส.ป.ก. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดสรรให้แก่สมาชิกเครือข่าย จ.เพชรบุรี พร้อมเร่งรัดการพิจารณาจัดที่ดินให้แก่สมาชิกเครือข่ายที่ต้องการที่ดินทำกินเพิ่มเติม โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับข้อร้องเรียนและให้คำมั่นว่า ส.ป.ก. จะร่วมมือกับเครือข่ายสภาประชาชน 4 ภาค ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชนไปด้วยกัน

                             ส.ป.ก.จับมือสภาเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร