สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" นำพื้นที่ 14 ไร่ ภายในสำนักงาน ปลูกป่าแบบผสมผสานกับพืชผัก เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใจกลาง จังหวัดระยอง  เผยอนาคตจะเป็นแหล่งผักผ่อนเชิงเกษตรแบบผสมผสานระหว่างป่าปลูกกับพืชผัก  

                           สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
 

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรด้านหลังภายในสำนักงาน โดยมีเป้าหมายการปลูก จำนวนกว่า 1,400 ต้น เพื่อคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงาน ให้มีอากาศบริสุทธิ์ ด้วยวิธีดูแลบ้านด้วยธรรมชาติ
ซึ่งโครงการนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดจัดขึ้น โดยให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามสืบไป
 

             สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่า อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนทั่วทั้งประเทศ ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

               สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน
ส่วนพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นั้นได้ใช้บริเวณที่ด้านหลังของสำนักงานซึ่งเดิมเป็นที่แปลงเกษตร และพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 14 ไร่ โดยปรับสภาพพื้นที่ด้วยการยกคันดินส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นสระน้ำ และใช้บริเวณแนวคันดินเป็นพื้นที่ปลูกป่า ที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น จำนวนกว่า 1,400  ต้น ส่วนหนึ่งจัดทำเป็นแปลงสาธิตงานด้านการเกษตรแบบผสมผสานรูปแบบการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างป่าธรรมชาติกับพืชผักสำหรับการบริโภค เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร และประชาชน และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่ตรงนี้เมื่อได้รับการพัฒนาด้วยการปลูกป่าแบบผสมผสานกับการปลูกพืชเพื่อการบริโภค ก็จะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ ตลอดถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี” นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ กล่าว