เกษตรจังหวัดสุโขทัยเตือนเกษตรกร ระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากมีการตรวจพบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผลผลิตของเกษตรกร และอาจทำให้เกิดการขาดแคลนมันสำปะหลังในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

จังหวัดสุโขทัยได้มีประกาศโดยคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โดยต้องมีการขออนุญาตย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เข้ามาหรือออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อเป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง มิให้กระจายไปในพื้นที่อื่น

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มันสำปะหลังที่เป็นโรคจะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง ยอดที่แตกใหม่จะแสดงใบด่างอย่างรุนแรง ลำต้นแคระแกร็น ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัส และพันธุ์มันสำปะหลัง การแพร่ระบาดจะแพร่กระจายผ่านทางท่อนพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหนะนำโรคมาสู่ต้นมันสำปะหลัง

การป้องกันกำจัด ๑.ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลัง และหัวมันสดจากประเทศที่มีรายงานพบการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ๒.สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ๓.ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค ๔.หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร หรือกรมวิชาการเกษตร ทันที

๕.ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรคจากต้นมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคตกค้างอยู่ในแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรค ไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด ๖.กำจัดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง และพืชอาศัยของแมลงพาหะ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือเปราะ มันฝรั่ง พืชตระกูลถั่ว และ ๗.กำจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบรายงานการระบาดในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังใน จ.สุโขทัย แต่ก็ต้องเฝ้าติดตามและระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ได้มีการติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังทุกอำเภอที่มีการปลูกมันสำปะหลัง พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวังการระบาด รวมถึงกำชับมิให้มีการนำเข้าท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์มันสำปะหลังจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่

ภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุโขทัย