ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกระแสข่าวที่กรมการข้าวดำเนินการตามมติ ครม.จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเยียวยาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 โดยจัดซื้อจากสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 14,300 ตัน แต่อาจเป็นข้าวที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนดนั้น
 นายจิตติ เจียมเจือจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด กล่าวว่า ทางสหกรณ์ได้เข้าไปยื่นเสนอขายเมล็ดพันธุ์กับกรมการข้าวเนื่องจากทางกรมการข้าวได้มีหนังสือส่งถึงสหกรณ์เมื่อ 29 พ.ย.2562 เชิญประชุมเพื่อหารือการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64และได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จากนั้นก็ได้มีการเชิญชวนให้สหกรณ์ยื่นเสนอขายเมล็ดพันธุ์โดยกรมการข้าวได้กำหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ที่จะรับซื้อต้องมีอัตราความงอกไม่น้อยกว่า 80% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ความชื้นไม่เกิน 14 % 
" ซึ่งสหกรณ์มีความมั่นใจในเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ว่าเข้าหลักเกณฑ์ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เราได้คุณภาพ                ตรงตามเงื่อนไขที่กรมการข้าวต้องการ ไม่งั้นจะเข้าไปเสนอทำไม เพราะหากคุณภาพไม่ถึงก็ตกคุณสมบัติตั้งแต่ต้น   ที่ผ่านมาสหกรณ์รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวมาส่งเสริมให้สมาชิกผลิตและปรับปรุงจนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และมีห้องตรวจสอบคุณภาพและโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ได้ประสานกับสหกรณ์เครือข่าย 10 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งมอบให้กับกรมการข้าว และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด"นายจิตติกล่าว

                "สหกรณ์ลานสัก"ยันความพร้อมเต็มร้อยยื่นเสนอขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกับกรมการข้าว

 ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อกรณีข่าวดังกล่าว

 อธิบดี กสส.กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คณะรัฐมนตรีวันที่15 ต.ค.2562 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมปี2562 ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 จำนวน 63,200 ตันวงเงิน 1,739  ล้านบาท โดยกำหนดให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่ง  จากสหกรณ์การเกษตร จำนวน 14,300 ตัน วงเงินกว่า 400 ล้านบาท  
 เบื้องต้นกรมพบว่า กรณีการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกรเป็นหน้าที่ของกรมการข้าว ที่จะดำเนินการตามมติครม. โดยมีหนังสือเชิญชวนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์เข้ามายื่นข้อเสนอและกำหนดคุณสมบัติสหกรณ์และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานที่กรมการข้าวกำหนด 

               "สหกรณ์ลานสัก"ยันความพร้อมเต็มร้อยยื่นเสนอขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกับกรมการข้าว
 ทั้งนี้ สหกรณ์เป็นนิติบุคคลหากมีคุณสมบัติครบตามที่หน่วยงานกำหนดก็สามารถที่จะยื่นเสนอได้ ดังนั้น สหกรณ์ที่ไปยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
 “ต้องยอมรับว่าในสหกรณ์การเกษตรกว่า 64 แห่ง มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์และสหกรณ์ได้รับซื้อแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่ายโดยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อุดหนุนงบประมาณก่อสร้างโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์ผลิตได้ก็จะจำหน่ายต่อให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ดังนั้นโครงการนี้มีหลายสหกรณ์ที่สนใจจะเสนอขายเมล็ดพันธุ์กับส่วนราชการ และได้ยื่นเสนอราคาไว้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลว่าสหกรณ์ใดจะได้รับการคัดเลือกและยังไม่มีการลงนามสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์สหกรณ์กับกรมการข้าวแต่อย่างใด จึงแปลกใจว่าทำไมจึงมีกระแสข่าวว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์ไม่มีคุณภาพ " นายพิเชษฐ์กล่าว
 ทั้งนี้สหกรณ์เหล่านี้ได้มีการขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มีการทดสอบคุณภาพอย่างละเอียด ก่อนได้รับการรับรองมาตรฐานจึงจะสามารถจำหน่ายได้  
 สำหรับโครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เน้นย้ำกับสหกรณ์ที่ได้ยื่นเสนอขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกรมการข้าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพป้อนให้ส่วนราชการได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป