10 เม.ย. 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งถึงนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯให้ประสานการทำงานกับปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19  เป็นการเร่งด่วนเพื่ออัพเดททะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมครบถ้วน

 

 

          โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบางส่วนเช่น กลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มนาเกลือ และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธกส.และกระทรวงการคลัง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่มันสำปะหลังชาวสวนปาล์มและชาวสวนยางที่ตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้รัฐมนตรีเกษตรกำชับให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือเกษตรกรจึงมอบแนวทางให้เสนอต่อกระทรวงการคลังแบ่งเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันที  และกลุ่มสองเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่มีชื่อและต้องขึ้นทะเบียนใหม่โดยกระทรวงเกษตรฯจะช่วยธกส.และกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด


          “เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุดเพราะประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้งและถูกซ้ำเติมต่อเนื่องด้วยวิกฤติโควิด19 ขาดทุนเป็นหนี้สินทุกครัวเรือน มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมอุ้มชูเยียวยาเกษตรกรทุกกลุ่มตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ ซึ่งถ้าช่วยครัวเรือนละ5,000บาทเป็นเวลา6เดือนจะช่วยเกษตรได้มาก”


          นอกจากนี้รัฐมนตรีเกษตรยังสั่งการให้สำนักเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำแผนสำรองอาหาร(Food Reserve Plan)เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารอันอาจจะเกิดขึ้นหากวิกฤติโควิด19ยืดเยื้อกว่าที่คาดหมาย