ไทยออยล์ จีพีเอสซี และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบ “โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 40.5 กิโลวัตต์ ให้แก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ในการให้บริการทางการแพทย์ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล

ไทยออยล์จับมือจีพีเอสซี  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

     

           วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดติดตั้ง 40.5 กิโลวัตต์ เป็นหนึ่งในโครงการใต้โครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน

             โดยเป็นความร่วมมือของ 3  หน่วยงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่ายพลังงานที่มีอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ไทยออยล์จับมือจีพีเอสซี  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

       

           จุดเด่นของโครงการฯ คือ การได้รับแรงสนับสนุนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกรจิตอาสาของไทยออยล์และจีพีเอสซี มาช่วยวางแผนงานด้านวิศวกรรมและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ความร่วมมือในครั้งนี้ได้สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ ตั้งเป้าหมายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลมากกว่า 200,000 บาทต่อปี โดยสามารถนำเงินที่ลดค่าไฟฟ้าไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยยาและสารเสพติด และเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล ถือเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานเรื่อง Low Carbon Community ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                   วิมลรัตน์ อำพัน รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์ แม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านยาเสพติดและสารเสพติด ให้แก่ผู้ติดยาเสพติดทั้งชาวไทยพื้นราบ และชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะนำเงินที่ประหยัดได้จากค่าไฟฟ้าในครั้งนี้ไปใช้ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และพัฒนาอาชีพให้ผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ให้หันกลับมาเสพยาเสพติดอีกครัง สามารถออกไปประกอบอาชีพพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว

ไทยออยล์จับมือจีพีเอสซี  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

                   ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการหลักในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ซึ่งนำความรู้ ความสามารถของบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ถือเป็นการนำศักยภาพของ จีพีเอสซีในการต่อยอด เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในระยะยาว

                   ความร่วมมือในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในครั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Health Care” ของไทยออยล์ โดยการนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของพนักงานร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลถือเป็นการพัฒนาด้านสาธารณสุขไทยจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน