5 เมษายน 2563 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ 

 

 

จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 8 ด้วยการปูแผ่น PE ในคลองน้ำแดง ท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปัจจุบันการกูแผ่น PE ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้เริ่มส่งน้ำลงคลองน้ำแดง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และจะสูบต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตามลำดับต่อไป 

 

 

"อีอีซี"รอดแล้ง กรมชล ผันน้ำเพิ่มปริมาณกว่า 2 แสนลูกบาศก์เมตร

 


การดำเนินการดังกล่าว เป็นการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้น วันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้พื้นที่ EEC มีน้ำเพียงพอใช้เวลาถึงต้นฤดูฝนนี้