3 เมษายน 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง 

ทำให้รัฐบาลต้องประกาศข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและเริ่มกักตุนอาหารโดยเฉพาะไข่ไก่ ซึ่งถือเป็นอาหารโปรตีนจากสัตว์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปและมีราคาไม่แพง ทำให้เกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาดและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดมาตรการในการเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ว่ามีการขาดแคลนไข่ไก่จนส่งผลทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือไม่


ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ เพื่อควบคุมราคามิให้สูงเกินความเป็นจริง โดยสรุปผลการตรวจสอบ สถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เข้าตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน 149 แห่ง ราคาไข่ไก่เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.44 บาท/ฟอง ในพื้นที่ภาคเหนือ 3.35 บาท/ฟอง ภาคกลาง 3.33 บาท/ฟอง ภาคตะวันตก 3.48 บาท/ฟอง

 

ภาคตะวันออก 3.43 บาท/ฟอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.48 บาท/ฟอง และภาคใต้ 3.54 บาท/ฟอง จากผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าไข่ไก่ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและมีราคาที่เหมาะสม


“กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ตรวจสอบและควบคุมราคาสินค้าปศุสัตว์มิให้สูงเกินความเป็นจริง โดยให้ประสานความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อควบคุมราคาสินค้าปศุสัตว์ และหากต้องการร้องเรียนกรณีสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาสูงเกินความเป็นจริง ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02 501 3473-5 หรือแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที"นายเฉลิมชัยกล่าว