2 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การ และดำเนินมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ และมาตรการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    

 

 

สำหรับมาตรการป้องกันในด้านของด้านบุคลากร ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ วางเจลล้างมือ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำแนวปฏิบัติของบุคลากร ออกประกาศมาตรการป้องกัน และจัดที่พักให้บุคลากร ส่วนในด้านด้านสถานที่ ให้มีการฉีดฆ่าเชื้อ/ทำความสะอาด พร้อมจัดให้มีระยะห่างทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานและการปิดสถานที่

 

สำหรับการให้บริการแก่ประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ และปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 จึงปรับเปลี่ยนมาให้บริการทั้งการลดขั้นตอนต่าง ๆรวมถึงการเปิดให้มีการติดต่อผ่านผ่านระบบออนไลน์ในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถติดต่อได้ดังนี้

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการรับคำร้องขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียน/กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และให้คำปรึกษาการขอกู้เงินกองทุนฯ/กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผ่านทาง โทรศัพท์ E-Mail ระบบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร https://www.opsmoac.go.th และยืนเรื่องด้วยตนเอง

 

รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตร/ประชาชน ผ่าน 9 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ สำนักงานรัฐมนตรี โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (web portal) ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ call center 1170 และเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง

 

กรมพัฒนาที่ดิน การแจกจ่ายสารเร่ง พด. ปรับเปลี่ยนวิธีการแจกจ่ายจากเดิมต้องให้เกษตรกรยื่นแสดงความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดแจกจ่าย ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรยื่นความต้องการต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบแสดงความต้องการ เจ้าหน้าที่จะนำสารเร่งมอบให้เกษตรกร ณ จุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 

กรมวิชาการเกษตร อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ นำเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต งานบริการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองงานบริการต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

โดยให้ประชาชนที่มาขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่าง ๆ  และกรอกแบบฟอร์มส่งทางระบบออนไลน์  หรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมล  หรือโทรสาร โดยจัดทำเป็นอินโฟแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์กรม เว็บไซต์หน่วยงาน http://www.doa.go.th/th/?p=18593 และข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชน

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น farmbook (สำหรับเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว) และรับฝากร้านขายสินค้าเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับบริการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook , Website line Instagram Twitter หรือ โทรศัพท์/โทรสาร ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนา Mobile Application “ระบบบริการข้อมูลสหกรณ์ Coop Care” เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตร/การสหกรณ์ แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

 

องค์การสะพานปลา ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยมีมาตรการเข้มงวดในเรื่องสุขอนามัย และมีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค ร่วมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

 

กรมประมง เรื่องใบอนุญาต ใบอนุมัติ ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ รวมทั้งออกประกาศยืดเวลา ขยายเวลา หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต การรับ การจดทะเบียน ที่กำลังหมดอายุในช่วงนี้ออกไปจนกว่าจะประกาศยุติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

กรมปศุสัตว์ เรื่องใบอนุญาต ใบอนุมัติ ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ สถานีขนส่ง สนามชนโค และสนามชนไก่ จำนวน 128 แห่ง

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ บริการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การให้บริการการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่าน https://www.acfs.go.th และ line

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการขอคำแนะนำหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมฯ ผ่านศูนย์บริการประชาชน (Call center) โทร 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 E-mail : [email protected] รวมทั้งการให้บริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์เพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับแบบฟอร์มการโอนสิทธิ์รับมรดกที่ดิน เพื่อให้เกษตรสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และบริการให้คำแนะนำผ่าน Call Center 1764 รวมทั้งให้บริการตามปกติ ณ ศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ทุกจังหวัด

 

กรมการข้าว ตอบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว ผ่านช่องทาง Application Line หรือ โทรศัพท์

 

กรมชลประทาน ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ และสายด่วน 1460

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้บริการข้อูมลที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านช่องทาง ออนไลน์  Application และ Facebook

 

กรมหม่อนไหม บริการวิชาการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์และทาง Application Line

 

การยางแห่งประเทศไทย ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านช่องทาง Application line และ Facebook

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย งานบริการสัตวแพทย์ผ่านทาง Video Call