คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

แม็คโคร เจาะรัฐฉานสร้างโอกาสเกษตรกรท้องถิ่นปลูกผักปลอดภัย

21 มีนาคม 2563 - 13:49 น.
แม็คโคร,เมียนมา,คมชัดลึกข่าววรี้,เกษตร,สมาร์ทฟาร์มเมอร์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 252 ครั้ง

แม็คโคร เจาะแหล่งปลูกผักในรัฐฉาน สร้างโอกาสเกษตรกรท้องถิ่นร่วมพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร  ส่งผลผลิตป้อนสาขาเมียนมา


21 มีนาคม 2563 แม็คโครเจาะพื้นที่รัฐฉาน แหล่งปลูกผักสำคัญป้อนผักคุณภาพส่งขายสาขาแรกในย่างกุ้ง เสริมแกร่งช่องทางตลาดค้าส่งสมัยใหม่ บ่มเพาะแนวคิดความยั่งยืน นำวิถีสมาร์ทฟาร์มเมอร์สู่ชาวสวนเมียนมา

 

 

 

 

 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากแม็คโคร กำหนดแผนการขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการ แม็คโคร ยังคงยึดมั่นนโยบายสำคัญที่ว่าด้วยการสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น โดยส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อเสาะหาแหล่งผลิตจากซัพพลายเออร์ที่ได้มาตรฐาน เฉพาะอย่างยิ่ง ผักชนิดต่างๆ ที่ต้องนำมาวางขายภายในสาขาแม็คโครกว่า 500 รายการ เราได้แหล่งซัพพลายที่สำคัญคือ รัฐฉาน ซึ่งผักที่บริโภคในเมียนมามากกว่าร้อยละ 60 มาจากรัฐนี้ทั้งสิ้น


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

“ทีมงานของแม็คโครได้ลงพื้นที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเมียนมาที่ได้มาตรฐาน GAP โดยการเชื่อมโยงผ่านสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI)  ซึ่งเราพบว่าปัญหาสำคัญของเขาชาวสวนในเมียนมาคือ ไม่มีตลาด ปกติจะส่งขายในตลาดสด  แม็คโครจะเข้าไปเป็นช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติม สร้างช่องทางการตลาดใหม่ที่ได้มาตรฐานให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้”

 

รัฐฉานถือได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมาส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและดำเนินธุรกิจด้านเกษตร  ซึ่งประชากรในรัฐฉานส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง อ้อย อโวคาโด ผัก กาแฟ และชา ส่วนผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่โดดเด่น ได้แก่ เนื้อวัว นมวัว เนื้อไก่ ไข่ไก่ และเนื้อหมู 

 

 

 

 

ทั้งนี้ นอกจากเป็นช่องทางจำหน่ายในรูปแบบการตลาดสมัยใหม่แล้ว ทีมงานแม็คโคร ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางการตลาด เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจกระบวนการทำเกษตรแบบ “การตลาดนำการผลิต”   โดยได้แนะนำเทคนิคดูแลผลผลิตตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง  การตัดแต่ง  บรรจุ   มุ่งเน้นการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุ และคงคุณภาพผักที่ดีเอาไว้  ทำให้มีการปรับกระบวนการขนส่ง มาสู่การใช้รถห้องเย็นส่งตรงผลผลิตไปยังแม็คโคร สาขาย่างกุ้ง

 

“แม็คโครได้ตกลงรับซื้อผักจากเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของรัฐฉานที่มีสมาชิกกว่า 200 ราย อาทิ ผักเมืองหนาว  ผักพื้นเมือง โดยศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านอาหารในท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของแม็คโคร เรียนรู้และศึกษาตลาดในเมียนมา สำคัญที่สุดคือ การเลือกสินค้ามาจำหน่ายในสาขาต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของแม็คโคร และมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับด้วย ”

 

สำหรับการขยายตลาดมายังประเทศเมียนมา แม็คโครยังคงยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่จะต้องเติบโตควบคู่กับชุมชน สังคม โดยเน้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจ 6 ประการ  (Six Goals) ได้แก่ 

 

 

 

 

1) การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจเรื่องคุณภาพอาหารและความปลอดภัยโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร และผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และพร้อมจะจับจ่ายเพื่อบริโภคอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ตามที่แต่ละประเทศกำหนดไว้

 

2) ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จึงมุ่งทำงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 

3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งดำเนินการให้ทุกระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

4) เป็นที่รักในท้องถิ่น แม็คโครปรารถนาจะเป็นที่รักและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนอย่างน้อยในแต่ละพื้นที่ที่แม็คโครตั้งสาขาอยู่ อาทิ การจ้างงานในท้องถิ่น การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกแก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วย รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นโชห่วยรุ่นเยาว์ ให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงร้านค้าปลีกในท้องถิ่นให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

 

5) สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า โดยมุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นช่องทางใหม่ในการทำธุรกิจ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทำธุรกิจง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มีผลกำไรมากขึ้น และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกการแข่งขันยุคใหม่ ส่งผลให้ลูกค้าผู้ประกอบการพึงพอใจและเป็นลูกค้าสมาชิกของแม็คโครในระยะยาว

 

6) เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้แม็คโครเป็นองค์กรที่น่าทำงานของพนักงานในทุกช่วงวัย จึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ปัจจุบัน แม็คโครสาขาแรกในเมียนมาได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ  ตั้งอยู่ย่านซัทซัน ใจกลางกรุงย่างกุ้ง โดยมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้
 

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ