คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

แปลงใหญ่ผนึกสองบริษัทใหญ่รับซื้อแตงโมไร้เมล็ด

13 มีนาคม 2563 - 05:27 น.
แตงโม
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 159 ครั้ง

 แปลงใหญ่ขานรับ"ตลาดนำการเกษตร"ผนึกสองบริษัทใหญ่รับซื้อแตงโมไร้เมล็ด


        ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จรับนโยบาย“ตลาดนำการเกษตร”เมื่อกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม  จ.นครพนมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท ฟรุตต้าเนเชอรัล จำกัด และบริษัท เกษตรสุขใจ จำกัด  โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดพิธีลงนาม มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร"เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง"ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

   


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

    “เมื่อกลุ่มเกษตรกรรู้ความต้องการของตลาด จะสามารถนำมาวางแผนการผลิต ลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และยังทำให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ของสินค้า รวมถึงการมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านรายได้ของเกษตรกร และช่วยให้ผู้บริโภค ได้เข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ”

        เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีลงนามว่าตามนโยบายตลาดนำการเกษตรของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้เกิดมีข้อมูลในการตัดสินใจ เกิดความร่วมมือ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการผลิตและการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ 

       ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 365,884 ครัวเรือน พื้นที่ 6,020,845.77 ไร่ จำนวนแปลงใหญ่ 6,534 แปลง สินค้าเกษตรกว่า 70 รายการ  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” 

      สำหรับสมาชิกเกษตรกรทุกรายในกลุ่ม จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตั้งแต่การตกลงราคา การกำหนดชนิดและปริมาณผลผลิตที่ตกลงกับบริษัท ร่วมวางแผนการผลิต และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้แนวทาง วิธีการให้กลุ่มได้พัฒนามากยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีการตกลงราคาในราคาที่เป็นธรรม และให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการวางแผน ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาด นอกจากนี้ยังขยายการรับซื้อไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง, ขยายกลุ่มสินค้าในการรับซื้อไปยังกลุ่มสินค้าอื่น เช่น ไม้ผล พัฒนาเกษตรกรจากผู้รวบรวมผลผลิต เป็นผู้คัดบรรจุผลผลิตในบรรจุภัณฑ์, พัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

    ร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนมกล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน ขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ และข้าว จ.นครพนม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ภายใต้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแตงโม โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินการผลิต เกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การสรรหาเกษตรกร การฝึกอบรมการปลูก การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังผลิตสินค้าแตงโมที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด ระหว่างวิสาหกิจ, บริษัท และสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยผลักดันให้วิสาหกิจฯ มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตกลุ่มโรงงานแปรรูป ตลอดจนสามารถวางแผนการซื้อ – ขาย ผลผลิตสินค้าเกษตร ตามความต้องการของบริษัท เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา และสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

        เกษตรจังหวัดนครพนมเผยต่อว่าสำหรับแผนในการผลิตและรับซื้อแตงโม บริษัทมีเป้าหมาย 2,000 ตัน ในปี 2563 ในราคาที่เป็นธรรมและตกลงกันล่วงหน้า รวมมูลค่า 29.5 ล้านบาท นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จะร่วมกันแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก ในการผลิตแตงโมให้ได้ตามปริมาณ คุณภาพที่ตกลงกัน และบริษัทจะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและดำเนินการรับซื้อผลผลิตสินค้าการเกษตรตามคุณภาพและปริมาณที่กำหนดจากวิสาหกิจชุมชน โดยจะต้องมีการรายงานผลการผลิตและการรับซื้อให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการโดยนำหลักการตลาดนำการผลิตต่อไป

        อย่างไรก็ตามการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้เริ่มจากกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ด ศรีสงคราม จ.นครพนม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างในพื้นที่ รวม 7 วิสาหกิจชุม ได้ก่อต่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าผักผลไม้และข้าว จ.นครพนม เพื่อสังคมขึ้นในปี 2562 เพื่อนำผลผลิตของกลุ่มมาแปรรูปเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เน้น 4 ด้าน คือ การเพิ่มมูลค่า ขยายช่องทาง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างอาชีพแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการจัดการเศษขยะจากการผลิต นำไปแปรรูปเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมัก ดินเพาะ วัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น และแปรรูปผลผลิต โดยนำไปต่อยอดเป็นขนม ของฝาก และอาหาร ทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

                                                         .....................................................

ล้อมกรอบ - จัดใหญ่มหกรรม“แตงโมอินทรีย์ วิถียโสธร”

ใต้ภาพ - แตงโมรูปหัวใจ

tOEZXTvA.jpg

     ชั่วโมงนี้ไม่มีเกษตรกรกลุ่มใดมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเท่ากับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.ยโสธรที่ได้พากันปลูกแตงโมอินทรีย์ส่งขายได้ราคาดีและกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมาก โดยเฉพาะแตงโมรูปหัวใจของกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้าย ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธรที่กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ทำให้ขายได้ราคาดีกว่าแตงโมทั่วไป ส่งผลให้เกษตรกรได้พากันทดลองปลูก โดยใช้บล็อกพลาสติกบังคับให้ลูกแตงโมออกมาเป็นรูปหัวใจได้เป็นผลสำเร็จตามที่ต้องการ สนนราคาแตงโมรูปหัวใจอยู่ที่ลูกละ 3,999 บาท  ส่วนแตงโมอินทรีย์ทั่วไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-15 บาท 

 พรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้าย บอกว่า การทำแตงโมอินทรีย์เป็นรูปหัวใจตนได้ส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายทดลองทำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 3 เนื่องจากตนต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับแตงโมอินทรีย์ของเกษตรกรที่ได้พากันปลูกแตงโมอินทรีย์ส่งขายอยู่แล้วและตนได้เคยเห็นในต่างประเทศที่ทำเป็นแตงโมรูปหัวใจ จึงได้สั่งซื้อบล็อกรูปหัวใจมาให้เครือข่ายได้ทดลองทำจะสามารถทำได้ โดยตนได้นำเข้าไปเปิดประมูลสั่งจองทางออนไลน์ในราคาเริ่มต้นที่ลูกละ 3,999 บาท ซึ่งมีผู้สนใจจองหมด ในช่วงวันวาเลนไทนืที่ผ่านมา ส่วนในช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีแตงโมรูปหัวใจพร้อมออกอีกประมาณ 20-30 ลูก ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองทางออนไลน์ได้

 "การทำแตงโมเป็นรูปหัวใจทำค่อนข้างยากด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งสภาพดินฟ้าอากาศและการเอาใจใส่ดูแลลูกแตงโมที่เรานำเข้าบล็อกอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากดูแลไม่ดีก็อาจจะทำให้ลูกแตงเน่าเสียหายได้ จึงทำให้แตงโมรูปหัวใจทำออกมาในจำนวนที่จำกัด"ประธานกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้ายเผย

 อย่างไรก็ตามจ.ยโสธรยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานมหกรรมแตงโมอินทรีย์ วิถียโสธร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วย 

          ยโสธรหนุนปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจ

         ชั่วโมงนี้ไม่มีเกษตรกรกลุ่มใดมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเท่ากับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.ยโสธรที่ได้พากันปลูกแตงโมอินทรีย์ส่งขายได้ราคาดีและกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมาก โดยเฉพาะแตงโมรูปหัวใจของกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้าย ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธรที่กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ทำให้ขายได้ราคาดีกว่าแตงโมทั่วไป ส่งผลให้เกษตรกรได้พากันทดลองปลูก โดยใช้บล็อกพลาสติกบังคับให้ลูกแตงโมออกมาเป็นรูปหัวใจได้เป็นผลสำเร็จตามที่ต้องการ สนนราคาแตงโมรูปหัวใจอยู่ที่ลูกละ 3,999 บาท  ส่วนแตงโมอินทรีย์ทั่วไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-15 บาท 

         พรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้าย บอกว่า การทำแตงโมอินทรีย์เป็นรูปหัวใจตนได้ส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายทดลองทำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 3 เนื่องจากตนต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับแตงโมอินทรีย์ของเกษตรกรที่ได้พากันปลูกแตงโมอินทรีย์ส่งขายอยู่แล้วและตนได้เคยเห็นในต่างประเทศที่ทำเป็นแตงโมรูปหัวใจ จึงได้สั่งซื้อบล็อกรูปหัวใจมาให้เครือข่ายได้ทดลองทำจะสามารถทำได้ โดยตนได้นำเข้าไปเปิดประมูลสั่งจองทางออนไลน์ในราคาเริ่มต้นที่ลูกละ 3,999 บาท ซึ่งมีผู้สนใจจองหมด ในช่วงวันวาเลนไทนืที่ผ่านมา ส่วนในช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีแตงโมรูปหัวใจพร้อมออกอีกประมาณ 20-30 ลูก ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองทางออนไลน์ได้

          "การทำแตงโมเป็นรูปหัวใจทำค่อนข้างยากด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งสภาพดินฟ้าอากาศและการเอาใจใส่ดูแลลูกแตงโมที่เรานำเข้าบล็อกอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากดูแลไม่ดีก็อาจจะทำให้ลูกแตงเน่าเสียหายได้ จึงทำให้แตงโมรูปหัวใจทำออกมาในจำนวนที่จำกัด"ประธานกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้ายเผย 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ