2 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง   

 

ข้าวกล้องนาโยงปลอดสารพิษ นำลูกหลานกลับบ้าน

 

 

ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดและรองชนะเลิศระดับภาคใต้ปี 2563 และมีการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สมาชิก โดยสมาชิกส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและปลูกข้าว และสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกันปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ มีแปลงนาสาธิตสร้างเป็นจุดท่องเที่ยว  ขายสินค้าของจังหวัดตรัง ถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ฝากให้สหกรณ์ส่งเสริมสมาชิก เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือน เพราะสมาชิกอยู่ได้สหกรณ์ก็อยู่ได้ ซึ่งในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนในเรื่องตลาด ซึ่งขณะนี้ได้มีโครงการซูปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไว้เป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งหลังจากเปิดตัวในกรุงเทพฯได้รับการตอบรับที่ดี มีสหกรณ์สนใจนับร้อยแห่ง แต่จะเลือกสหกรณ์นำร่อง 20 แห่ง ซึ่งสหกรณ์ทุกพื้นที่สามารถที่จะใช้รูปแบบนี้ขับเคลื่อนสหกรณ์ได้ คือการสร้างตลาดในชุมชนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและชุมชนเครือข่าย

 

 

ข้าวกล้องนาโยงปลอดสารพิษ นำลูกหลานกลับบ้าน

 

"ขณะนี้ดิฉันและกรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังทำโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ซึ่งก็เชิญชวนให้สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสร้างงานในพื้นที่ ดึงลูกหลานกลับมาบ้าน และมาสานต่ออาชีพการเกษตรและช่วยพัฒนาระบบสหกรณ์ สร้างงานในพื้นที่ เพื่อเสริมกำลังสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบัน ที่เริ่มมีอายุมากขึ้น"นส.มนัญญากล่าว

 

 

นายสมพร  เต็งรัง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด กล่าวว่าสหกรณ์มีสมาชิก 3 พันกว่าคน มีสินทรัพย์ 417 ล้านบาท  ทั้งนี้ สหกรณ์ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพโดยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งสหกรณ์มีบทบาทสำคัญการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ มีการสืบทอดด้านศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน และยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวของจังหวัดตรัง  

 

 

ข้าวกล้องนาโยงปลอดสารพิษ นำลูกหลานกลับบ้าน

 

 

โดยมีการรวบรวมสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดตรังและภาคใต้ มาจัดแสดงเปิดให้ผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้ความรู้ มีการแสดงนิทรรศการ และปลูกข้าวลงในแปลงสาธิต เนื้อที่ 23 ไร่ บริเวณทุ่งกระเจาะ ต.นาโยงเหนือ  เริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และในช่วงเดือนตุลาคม แปลงนาสาธิตจะมีความเขียวขจีและสวยงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งแปลงนาของสหกรณ์จะปลูกข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะข้าวพันธุ์เล็บนก พันธุ์เบาช่อม่วงและพันธุ์เข็มทอง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง

 

ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้เชิญชวนให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงหวนกลับมาทำนาปลูกข้าว แทนที่จะปล่อยให้รกร้างเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จะเป็นผู้สนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ วิชาการ หรือเทคโนโลยีให้ฟรี เพื่อต้องการให้อำเภอนาโยง กลับมาเป็นพื้นที่มีการทำนาปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดตรัง และเน้นการปลูกข้าวปลอดภัยไร้สารเคมี และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมลงแขก

 

 

ข้าวกล้องนาโยงปลอดสารพิษ นำลูกหลานกลับบ้าน

 

 

เชิญชวนหน่วยงานราชการ ชาวบ้านและนักเรียนร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ โดยใช้แกะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้าวของทางภาคใต้   เป็นการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมของชาวปักษ์ใต้ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต ซึ่งข้าวจากแปลงนาสาธิต สหกรณ์จะนำไปสีเป็นข้าวขาวและข้าวกล้องปลอดสารพิษ วางจำหน่ายที่ร้านค้าของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไปด้วย

 

 

 

ข้าวกล้องนาโยงปลอดสารพิษ นำลูกหลานกลับบ้าน