25 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้กรมป่าไม้ซึ่งขณะนั้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

โดยกรมป่าไม้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  หน่วยราชการ องค์กรเอกชนถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการจุดไฟเผาป่า

 

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปางใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับจุดความร้อน (Hot Spot) ที่ติดตั้งกับดาวเทียมเพื่อให้ทราบพิกัดที่มีไฟป่า รวมทั้งสามารถระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ ปฏิบัติการแบบ “รับแจ้งเหตุเร็ว สั่งการรวดเร็ว และเข้าดับไฟรวดเร็ว” แผนเผชิญเหตุดับไฟป่ามี 3 ระดับคือ แผนดับไฟป่าตามสถานการณ์ปกติซึ่งเป็นไฟป่าเพิ่งเกิด ตรวจพบทันที หรือลุกลามไม่เกิน 100 ไร่

 

กรมป่าไม้จะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร และเครือข่ายชุมชนในการปฏิบัติงาน แผนดับไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงซึ่งไฟไหม้ลามเกิน 100 ไร่ หรือปฏิบัติการตามแผนที่ 1 จนเกิน 3 วันแล้ว จะตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่าโดยมีนายอำเภอทำหน้าที่บัญชาการ

 

 

ประกาศ 9 จังหวัดเหนืองดเผาลด PM 2.5 

 

 

รวมทั้งจะส่งกำลังพล เครื่องมือ และอากาศยานเข้ามาควบคุมเพลิง และแผนดับไฟป่าในสถานการณ์วิกฤติซึ่งเกิดไฟป่าแล้วใช้แผนที่ 2 ควบคุมไม่ได้เกิน 15 วันจะตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่าโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่อำนวยการ พร้อมระดมกำลังพล อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ จากทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไขภาวะวิกฤติอย่างเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนจุดความร้อนในฤดูแล้งปี 2563 มากกว่าปี 2562  ซึ่งได้มีมาตรการจัดระเบียบการเผา โดยหากจะมีการเผาในพื้นที่เกษตรที่ใกล้ป่าไม้จะต้องแจ้งนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ป่าไม้พื้นที่ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่ผืนป่า รวมถึงไม่ให้มีการเผาพร้อมๆ กันจนมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินเกณฑ์มาตรฐาน

 

ขณะนี้บางจังหวัดในภาคเหนือประกาศงดเผาในที่โล่งทุกชนิด เมื่อเข้าใกล้ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งจะมีการลักลอบเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยกันมากทุกปี จะประกาศงดเผาทั้ง 9 จังหวัด บรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 การคมนาคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ที่สำคัญจะเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของผืนป่าทั่วประเทศ