18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งกรมชลประทานได้ให้การช่วยเหลือเต็มที่โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคล่าสุดในพื้นที่ จ. เชียงใหม่  

 

 

ถึงขั้นใช้รถกระจายเสียงป่าวประกาศห้ามเด็ดขาดอย่าทำนาปรัง

 

 

ล่าสุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร เข้าไปบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค บริเวณวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) หมู่ 1 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

 

 

ถึงขั้นใช้รถกระจายเสียงป่าวประกาศห้ามเด็ดขาดอย่าทำนาปรัง

 

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณคลองส่งน้ำ 1 ขวา เพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรลดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้งนี้ เนื่องจากน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน อีกทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็น ร่วมกับประมงจังหวัดอ่างทอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้วย 

 

 

ถึงขั้นใช้รถกระจายเสียงป่าวประกาศห้ามเด็ดขาดอย่าทำนาปรัง

 

 

ทั้งนี้กรมชลประทาน มีศูนย์บริการประชาชนอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทันทีโดยสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา