5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานอบรมหลักสูตรเกษตรยุคใหม่ ขายผ่าน อีคอมเมอร์ซ(E-Commerce) รุ่นที่ 1

 

 

โดยกล่าวว่า การดำเนินการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ที่มีตนเป็นประธานและ DEPAหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวิทยากรจาก  E Commerce Education Center (EEC) ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรุ่นแรก 70 คนมีข้าราชการฝ่ายไอทีกระทรวงเกษตรจาก 22 หน่วยงานเข้ารับการอบรมด้วย

 

 

"ต้องปรับตัว"อีคอมเมิร์ซยกระดับเกษตรรุ่นใหม่สู่ออนไลน์

 

 

โดยเป็นหลักสูตรการค้าขาย สินค้าเกษตรผ่านอีคอมเมอร์ส (E-Commerce) บนแพลตฟอร์ม อีเบย์ (eBay) และเฟสบุ๊ค(Facebook) ซึ่งวิทยากรที่มาอบรมให้ครั้งนี้จะชี้แนะและให้องค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการบริหารจัดการในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

 

หลังจากมีการอบรมครั้งนี้จะมีการขยายการอบรมไปยังเกษตรกรรุ่นใหม่และข้าราชการในพื้นที่ ทั้ง 77 จังหวัด โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center: AIC) เป็นแกนกลาง ตามนโยบายเทคโนโลยีเกษตร ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วย

 

 

"ต้องปรับตัว"อีคอมเมิร์ซยกระดับเกษตรรุ่นใหม่สู่ออนไลน์