27 มกราคม 2563 "ปรเมศวร์"นำทีมกฎหมาย สันนิบาตสหกรณ์ลงพื้นที่ จัดทำโครงการ CSR ปูพื้นด้านกฎหมายให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สร้างความตระหนักในหน้าที่ตรวจสอบกันเองแก้สหกรณ์ทุจริตจนล้ม 

 

 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการสัญจรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

 

ซึ่งเป็นโครงการ csr ที่สันนิบาตสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถานีประชาชน โดยจัดเวทีให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และกฎหมายสหกรณ์  โดยลงพื้นที่ให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักในภาระหน้าที่ของตัวเองให้มากขึ้น

 

 

สันนิบาตสหกรณ์ติวกม.สมาชิกตรวจสอบกันเองแก้สหกรณ์ทุจริตจนล้ม

 

 

โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์และถือเป็นโครงการ CSR ที่ไม่เพียงแค่สมาชิกสหกรณ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายของสหกรณ์ ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องรับรู้ภาระหน้าที่และตระหนักถึงหน้าที่เพราะสมาชิกนอกจากจะได้ผลประโยชน์จากการปันผล สมาชิกทุกคนยังต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการบริหารงานของกรรมการสหกรณ์ด้วย

 

ที่ผ่านมาสมาชิกอาจละเลยเรื่องการตรวจสอบมองแต่เรื่องผลประโยชน์ จึงส่งผลให้เกิดการทุจริตในเรื่องการบริหารจัดการของกรรมการจนเกิดการการทุจริตถึงขั้นสหกรณ์ล้มได้ และมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาต่อเนื่องหากสมาชิกไม่ตระหนักถึงหน้าที่การตรวจสอบของตนเองเพราะสหกรณ์คือการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้เข้มแข็งเป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มเป็นหลัก 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์ติวกม.สมาชิกตรวจสอบกันเองแก้สหกรณ์ทุจริตจนล้ม

 

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แล้วสันนิบาตสหกรณ์ฯได้ร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เพราะปัจจุบันนี้ในเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่อบสำคัญที่ประชาชนทุกคนควรทราบ โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่มาให้ความรู้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก มีสมาชิกหลายท่าน เข้ามาปรึกษาหารือด้านกฎหมาย

 

การลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากจะให้ความรู้กับประชาชนแล้ว ยังได้ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และในครั้งหน้า หากมีการสัญจรในจังหวัดใด จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และหากมีปัญหาจะได้เข้ามาปรึกษาหารือต่อไป