21 มกราคม 2563 นายศักดิ์สิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า จากสถานการณ์อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่าง ๆ มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยและมีแนวโน้มรุนแรงใกล้เคียงกับปี 2558/2559  โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่ต้องนำน้ำก้นอ่างขึ้นมาใช้

 

 

เขื่อนอุบลรัตน์ร่อแร่ขอดก้นอ่าง ผันน้ำเขื่อนลำปาวผลิตประปา

 

 

สำนักงานชลประทานที่ 6ได้ดำเนิน “โครงการผันน้ำลำปาว ช่วยอุบลรัตน์สู้ภัยแล้ง” เพื่อลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ แล้วเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามบางส่วน มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง โดยโครงการนี้จะผันน้ำจากเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์มาเก็บไว้ที่หน้าเขื่อนวังยาง สำหรับสนับสนุนการผลิตประปาเมืองมหาสารคาม เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าเขื่อนวังยางได้กว่า 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกันสามารถลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้อีกกว่า 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

 


ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นมีน้ำ 465 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯ เท่านั้น ขณะนี้ได้นำน้ำก้นอ่างมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแล้ว 116 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์มีน้ำ 1,290 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 1,190 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมตลอดฤดูแล้ง จึงลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้น้อยกว่าแผนเดิม

 

 

เขื่อนอุบลรัตน์ร่อแร่ขอดก้นอ่าง ผันน้ำเขื่อนลำปาวผลิตประปา

 

 

โดยใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนลำปาวประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายลงลำปาว แล้วไปลงแม่น้ำชีเหนือเขื่อนร้อยเอ็ดและยกระดับน้ำให้อยู่ที่ +131 เมตร ระดับน้ำเก็บกัก (ม. รนก.) จากระดับปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1+130 ม.รนก. โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนวังยาง มีระดับสูงกว่าหรือใกล้เคียงระดับน้ำเหนือเขื่อนร้อยเอ็ดจึงสามารถสูบน้ำย้อนกลับได้  

 

 

โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนวังยาง มีระดับสูงกว่าหรือใกล้เคียงระดับน้ำเหนือเขื่อนร้อยเอ็ดจึงสามารถสูบน้ำย้อนกลับได้ โดยสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เขื่อนวังยาง ขนาด 0.2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 1 เครื่อง ขนาด 0.3 ลูกบาศก์เมตร 3 เครื่อง ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร 2 เครื่อง สูบน้ำได้วันละ 180,000 ลูกบาศก์เมตร สูบน้ำประมาณ 35 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

เขื่อนอุบลรัตน์ร่อแร่ขอดก้นอ่าง ผันน้ำเขื่อนลำปาวผลิตประปา

 

 

“การนำน้ำจากเขื่อนลำปาวซึ่งมีน้ำมากผันไปช่วยพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งมีน้ำน้อยมากและเข้าขั้นวิกฤติ เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตามแผนที่วางไว้ตลอดฤดูแล้งนี้แน่นอน” นายศักดิ์สิริ กล่าว