royal coronation
17 กุมภาพันธ์ 2563
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ราคาพุ่ง ผลิตไม่ทัน เนื้อแพะ แกะขาดแคลน 3 ประเทศซื้อไม่อั้น

19 มกราคม 2563 - 00:00 น.
งานแพะแห่งชาติ,ปศุสัตว์,เกษตรกร,ประภัตร โพธสุธน,ข่าววันนี้,ส่งออก,จีน,เวียดนาม
Shares :
เปิดอ่าน 3,860 ครั้ง

เร่งส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะส่งออกเวียดนาม จีน มาเลยเซียความต้องการสูง


 

19 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กล่าวว่า แพะเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ในปี 2562 มีจำนวนแพะทั้งสิ้น 832,533 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 709 ราย 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับจังหวัด 64 ชมรมจังหวัด เกษตรกรเลี้ยงแพะ 8,877 ราย สภาพการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม สามารถผลิตและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแพะเนื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด 

 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพ ด้านแพะ แกะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ แกะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้การเลี้ยงแพะตลอดจนการพัฒนาแพะแกะด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานในอนาคต รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนแหล่งเงินทุน เพื่อให้การเลี้ยงแพะแกะ  มีความยั่งยืน สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป  


“ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าการผสมเทียมและการขยายพันธุ์แพะของกรมปศุสัตว์นั้นประสบความสำเร็จทำให้มีการเพิ่มจำนวนของแพะมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ตลาดมีความต้องการแพะเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม จีน และมาเลเซีย โดยราคาแพะที่หน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 130 บาท แต่ปริมาณของแพะกลับไม่เพียงพอ ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงน้ำแล้งได้” นายประภัตร กล่าว  

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยเน้นตลาดนำการผลิต ตลอดจนพัฒนาสู่รูปแบบการจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบปศุสัตว์เข้าสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ได้กำหนดกรอบนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะต้องศึกษาพัฒนาการเลี้ยงของตนเอง พัฒนาสายพันธุ์แพะที่เลี้ยง ให้เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อโรค ซึ่งนำมาแสดงอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นกัน เกษตรกรต้องหมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนเกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะด้วยกัน

 

อีกเรื่องที่ถือเป็นเรื่องสำคัญคือการทำอาหาร และผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ คนเลี้ยงแพะควรจะมีเมนูอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อแพะ เพราะหากผู้ที่เลี้ยงไม่บริโภคเนื้อแพะ โดยเลี้ยงเพื่อขายอย่างเดียวแล้ว อาจทำให้ราคาขึ้นอยู่กับตลาดหรือพ่อค้าคนกลาง เป็นเหตุให้ผู้เลี้ยงขายแพะยกฝูงเมื่อราคาไม่จูงใจให้เลี้ยง แต่หากผู้เลี้ยงมีเมนูอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแพะ ก็จะไม่ขายยกฝูงทีเดียวเพราะสามารถเลี้ยงเอาไว้บริโภคเอง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ซึ่งในงานนี้จัดให้มีการประกวดการปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนมแพะ ด้วยเช่นกัน  

 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมงาน และผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ แกะ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้นำไปปรับใช้กับ การเลี้ยงแพะของตนเอง

 

กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดพันธุ์แพะเนื้อ/แพะนม  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนการประกวดแพะลูกผสม/แกะลูกผสม นิทรรศการให้ความรู้ และข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต นิทรรศการวิชาการ ตลอดจนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ  ภายในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่ และนำความรู้กลับไปปรับใช้ในการเลี้ยงแพะ แกะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง การผลิตให้ดียิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 

 

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ