16 มกราคม 2563 ภัยแล้งวิกฤติรุนแรง กระทบเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1 พันล้านบาท น้ำในเขื่อนใหญ่ 35 แห่ง มีน้ำใช้การได้ 42% หรือ 1.97 หมื่นล้านลบ.ม.ระบายใช้วันละเกือบ 90 ล้านลบ.ม  ส่วนน้ำไหลเข้า 21 ล้านลบ.ม.  

 

 

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 45,897 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 22,080 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (56,400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) น้อยกว่าปี 2562 จ้านวน 10,503 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จ้านวน 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จ้านวน 90.03 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,170 ล้าน ลบ.ม.

 


สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 43,211 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 19,777 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (53,061 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75) น้อยกว่าปี 2562 จ้านวน 9,850 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 21.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 80.91 ล้าน ลบ.ม. สามารถ รับน้ำได้อีก 27,715 ล้าน ลบ.ม.

 

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (17%) อ่างฯสิริกิติ์(28%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (25%) อ่างฯแม่มอก (18%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (6%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-6%) อ่างฯล้าพระเพลิง (13%) อ่างฯมูลบน (30%) อ่างฯล้าแซะ (27%) อ่างฯลำนางรอง (16%) อ่างฯป่าสักชลสิทธ์ิ (22%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯ กระเสียว (8%) อ่างฯคลองสียัด (18%) และอ่างฯหนองปลาไหล (22%)
ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่าง ได้แก่ อ่างฯสิรินธร (85%)

 

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 19 จังหวัด จ้านวน 96 อำเภอ 531 ต้าบล 4,559 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(14) น่าน(2) เพชรบูรณ์(6) อุทัยธานี(8) อุตรดิตถ์(3) พะเยา(5) จังหวัดสุโขทัย(4) นครพนม(1) มหาสารคาม(7) บึงกาฬ(4) หนองคาย(8) บุรีรัมย์(6) กาฬสินธ์ุ(1) นครราชสีมา(5) กาญจนบุรี(6) ฉะเชิงเทรา(2) ชัยนาท(4) นครสวรรค์(6) และจังหวัดสุพรรณบุรี(4) และอยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศเขตฯ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น(18) และ จังหวัดสกลนคร(8)
 


สำหรับผลกระทบด้านการเกษตร จากภาวะภัยแล้ง ช่วงภัยเดือน ก.ย. 62 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 63) ผลกระทบด้านการเกษตรในเบื้องต้น ด้านพืช ประสบภัย 21 จังหวัด เกษตรกร 252,377 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 2,267,702 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว19 จังหวัด เกษตรกร 100,041 ราย พื้นที่เสียหาย 990,792 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 878,751 ไร่ พืชไร่ 111,546 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 495 ไร่ คิดเป็น วงเงิน 1,106.94 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 556 ราย พื้นที่ 4,072 ไร่ เป็นเงิน 4.54 ล้านบาทด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ยังไม่มีรายงานได้รับผกระทบ