องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับ 4 บริษัทฯ ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทรีเทค ชัยนาท จำกัด , บริษัท เปเปอร์ทรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท คันนา จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. และความร่วมมือวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ” โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) และนายศิริศักดิ์ นาใจคง ผู้แทน/ผู้รับมอบอำนาจของ 4 บริษัทฯ เอกชน ณ ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก

                นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. และ 4 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำโครงการฯ ร่วมกัน คือ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ปลูกไม้เศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจครบวงจรตามวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” และการดำเนินการและภารกิจด้านการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีคุณภาพของบริษัทฯ

                ผอ.อ.อ.ป. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตามหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อ.อ.ป. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ, ดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอำนวยความสะดวกในการขายไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ เมื่ออายุครบรอบตัดฟัน และดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการจัดทำแปลงปลูกทดสอบสายพันธุ์ และแปลงสาธิตเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ปลูกแตกต่างในแต่ละท้องที่ ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

                 ในส่วนของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมสนับสนุนการดำเนินศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสหรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

          

      ทั้งนี้ จากการร่วมมือฯ ในครั้งนี้คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสนองนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และโครงการสานพลัง ประชารัฐระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเกษตรกรต่อไป