11  มกราคม 2563 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรทั้งที่บริโภคภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแต่ละปีเป็นจำนวนมหาศาล งานด้านการส่งเสริมการเกษตรจึงนับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน 

 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตร คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการและนโยบายสำคัญต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ภายใต้การบูรณา
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

 

โดยการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคนอกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่

 

ร่วมกันขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ต่อยอดสู่แปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี และจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโครงการพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

 

 

เปิดแล้ว แหล่งท่องเที่ยวสุดคูลควบคู่ความรู้เกษตรที่สูง

 

 

นายบุญรอด คำทะริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) กล่าวว่า จังหวัดเลยมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงที่งดงาม ทำให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว นับเป็นช่องทางสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรได้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

 

จึงมีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งภายในศูนย์ฯ ที่มีแปลงเรียนรู้ให้สามารถเยี่ยมชมและศึกษาแก่ผู้สนใจทั่วไป และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรดีที่ปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเมืองแห่งสุขภาพดีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากแปลงเรียนรู้ที่มีชีวิตของศูนย์ฯ

 

เชื่อมโยงสู่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดเลย จึงได้จัดกิจกรรม “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

เปิดแล้ว แหล่งท่องเที่ยวสุดคูลควบคู่ความรู้เกษตรที่สูง

 

 

สำหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่

 

ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของประเทศ

 

ส่งเสริมผ่านทางโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตลอดจนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ซึ่งศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรวบรวมพันธุ์ดีกระจายผ่านกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร โดยใช้ศูนย์ ศพก. และเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ต่อยอดสู่แปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป