คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เที่ยววันเด็กซึมซับวิถีเกษตร

26 ธันวาคม 2562 - 00:05 น.
วันเกษตรแห่งชาติ,วันเด็ก,กรมการข้าว
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 391 ครั้ง

วันเด็กปีนี้เกษตรฯ ชวนผู้ปกครองนำเด็กเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ เรียนรู้เทคโนโลยี ซึมซับวิถีเกษตร


26 ธันวาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่านายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก  

 

โดยมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ พร้อมซึมซับวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตร ซึ่งในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

 

รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ด้านการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน และองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม สำหรับในปีนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยการการจัดนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่นำเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ “พระบิดาแห่งฝนหลวง”


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

รวมไปถึงนิทรรศการศาสตร์พระราชา เช่น การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์  4 อย่าง การจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช ทั้งการปลูกไม้ผล การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกยางพารา การปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการเกษตร และด้านการปศุสัตว์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา อันเป็นการสานต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


ในส่วนของนิทรรศการภาควิชาการ ได้นำเสนอความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันเกมเกษตรกร รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็น โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ โดรนสำรวจเพื่อทำแผนที่การบริหารจัดการน้ำ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT FARM) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย แอพพลิเคชั่นฟาร์มดี

 

 

 

 

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ นวัตกรรมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมของปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสร้างผู้นำต้นแบบรุ่นใหม่ในสหกรณ์ (Smart Cooperative Directors) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโมเดลจำลอง ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งตลาด อ.ต.ก.โรงทอ จอหอ ตลาด Farmer Market ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต รวมถึงการทำอาชีพเสริมต่าง ๆ 


ไม่ว่าจะเป็น การเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร การเลี้ยงปลานิล/ปลาตะเพียน/กบ ในนาข้าว การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นำไปสู่การแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในจังหวัดนครราชสีมา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ราบทุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งการปรับปรุงดินเค็มปานกลางเพื่อปลูกข้าว และไร่นาสวนผสม การปรับปรุงดินเค็มจัดด้วยไม้ทนเค็มและหญ้าเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ และนำเสนอปลาประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปลาพวง

 

 

 

 

ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเยี่ยมชม และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งนอกจากบุตรหลาน จะได้รับความสนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังจะได้ชื่นชมศาสตร์พระราชาทางด้านเกษตรกรรม และได้สัมผัสถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกร อันเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของประเทศไทยอีกด้วย 
 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ